Název spolku: Letečtí veteráni Hradec Králové

(dále jen spolek)

Sídlo spolku: Hradec Králové, Jungmannova 1411, 500 02

IČ: 04190599

Právní postavení a charakteristika spolku

Spolek je nezávislou, dobrovolnou a nepolitickou organizací, která sdružuje fyzické osoby i právnické organizace, které svojí profesí, zájmem či zaměřením svých podnikatelských aktivit byly nebo jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem.

Spolek má plnou právní subjektivitu zápisem do veřejného rejstříku spolků u příslušného soudu.

Spolek uskutečňuje svoji činnost podle svých Stanov a plánem činnosti.

Cíle spolku:

činnosti Propagace a popularizace historického vývoje letectví a čs.letců bojujících v 1. a 2. světové válce.

Vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i leteckou veřejnost.

Spolupráce s obdobnými organizacemi a spolky v tuzemsku i zahraničí.

Spolupracuje s orgány státní správa, vojenské správy a místní samosprávy při zajišťování veřejných akcí zaměřených k propagaci armády a letectva i jiných podpůrných akcí.

Organizování odborné poradenské činnosti v oblastech své působnosti.

 Vydávání vlastních tiskovin v souladu se zákonem.