Stanovy spolku
Letečtí veteráni Hradec Králové z.s.

(Úpiné znění přijaté výroční členskou schůzí dne 12.3.2020)

ČI. 1

Základní ustanovení

1.1 Název spolku: Letečtí veteráni Hradec Králové

(dále jen spolek) 1 .2 Sídlo spolku: Hradec Králové,

Jungmannova 1411, 500 02

1.3 Činnost spolku je uskutečňována na území České republiky a řídí se ustanoveními z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ( dále jen OZ).

1.4 IČ:

1.5.Stanovy a jejich změny projednává a schvaluje členská schůze spolku. Jejich výklad nebo změny mezi členskými schůzemi provádí výbor spolku, který je povinen takový výklad nebo změnu zveřejnit ve spolku způsobem obvyklým a nechat projednat na příští členské schůzi spolku.

Čl. 2

Právní postavení a charakteristika spolku

2.1 Spolek je nezávislou, dobrovolnou a nepolitickou organizací, která sdružuje fyzické osoby i právnické organizace, které svojí profesí, zájmem či zaměřením svých podnikatelských aktivit byly nebo jsou

spojeny s letectvím nebo parašutismem.

2.2 Spolek má pinou právní subjektivitu zápisem do veřejného rejstříku spolků u příslušného soudu. 2.3 Spolek uskutečňuje svoji činnost podle svých Stanov a plánem činnosti.

2.4. Zřizují se sekce, ve kterých pracují členové spolku se stejným zaměřením

ČI. 3

Cíl činnosti spolku

3.1 Propagace a popularizace historického vývoje letectví a čs.letců bojujících v 1. a 2. světové válce.

3.2 Vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i leteckou veřejnost.

3.3 Spolupráce s obdobnými organizacemi a spolky v tuzemsku i zahraničí.

3.4 Spolupracuje s orgány státní správa, vojenské správy a místní samosprávy při zajišťování veřejných

akcí zaměřených k propagaci armády a letectva i jiných podpůrných akcí.

3.5. Organizování odborné poradenské činnosti v oblastech své působnosti.

3.6 Vydávání vlastních tiskovin v souladu se zákonem.

3.7 Organizování a podpora reprezentace v leteckých disciplinách a akcích.

3.8Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném

využití spolkového majetku.

3.9 Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

ČI. 4

Orgány spolku, způsob jejich ustanovování, oprávnění jednat jejím jménem

4.1 Nejvyšším orgánem spolku je výroční členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.

4,11. Výroční členská schůze jedná podle schváleného programu.

4.2 Statutárním orgánem spolku je výbor spolku. Za spolek se podepisují předseda nebo místopředseda výboru, k podpisu připojí označení funkce. Předseda výboru užívá titul

předseda.

4.3 Výroční členská schůze spolku:

4.3.1 Volí výbor spolku, který je 5-ti členný. Výbor je složen tak, aby byla zachována rovnost práva podle úz. 23/ 1993 Sb. uvozujícího Listinu základních práv a svobod, ve znění platném pro CR (dál jen ZLPS) podle čl. 1 a č1.2 odst.3 takto:

Předsedou a místopředsedou může být kterýkoliv člen spolku.

4.3.2 Výbor je volen na dobu tří let.

4.3.3 Rozhoduje o případném zřízení „Medaile za zásluhy" popřípadě jiné medaile. 4.3.3.1 Volby orgánů spolku:

Základním principem voleb je tajná volba orgánů s odkazem na ust. čl. 21 odst. 3 ZLPS, v ostatním se vůle vyjadřuje aklamací.

4.3.4 Stanoví program a základní cíle spolku.

4.3.5 Schvaluje a přijímá usnesení a projednává návrhy členů.

4.3.6 Odebírá členství osobám dle čl. 5 .3.

4.3.7 Usnášení schopnost schůzí je podmíněna přítomností nadpoloviční většiny přítomných členů, kteří mají zaplacené členské příspěvky. 4.3.8. Vede seznam členů spolku v souladu s ust. §. 236.

  1. 5 Členská schůze:

4.5.1 Rozhoduje a potvrzuje přijetí nových členů spolku na základě jejich přihlášky. 4.5.2 Každý člen spolku má jeden rozhodující hlas, čestní členové mají hlas poradní. 4.5.4 Projednává a schvaluje otázky předložené výborem.

4.5.6 Členské schůze se konají zpravidla pravidelně a mají společensko

pracovní charakter.

4.6 Výbor spolku:

4.6.1 Naplňuje závěry a usnesení výroční členské schůze a schůzí spolku.

4.6.2 Řídí činnost spolku v období mezi výročními členskými schůzemi.

4.6.3 Může založit jménem spolku další právnické osoby, za účelem rozvoje činností spolku.

4.6.4 Může pověřit fyzickou nebo právnickou osobu zastupováním spolku v rámci jeho činnosti. Zmocnění musí být provedeno písemně a splňovat zákonná ustanovení a podepsáno oprávněnými zástupci spolku.

4.6.7 Zajišťuje vedení, zpracování a podávání předepsaných evidencí.

4.6.8 Ze své činnosti se výbor zodpovídá výroční členské schůzi spolku.

4.6.9. Výbor rozhoduje v případě potřeby písemnými Rozhodnutími a o jednáních výboru se pořizuje zápis, podepsaný oprávněnými členy výboru.

4.6.10 Pokud bude zřízena ,Medaile za zásluhy" spolku, členům může být udělena Medaile za zásluhy o ČsSL nebo Řád ČsSL, popřípadě jiná medaile.

4.6.11 Výbor rozhodne o udělení medailí písemným Rozhodnutím.

4.7.1 Za kontrolu hospodaření odpovídá a toto kontroluje předseda výboru. 4.7.2. Zprávu výroční schůzi podává pověřený člen výboru.

4.7.3. Pro případ sporu mezi členem a spolkem bude ustanovena komise 3 členů, kterou povede jeden člen výboru.

4.7.8. Zřizuje se sekce výsadkářů.

4.7.8.1. Práci sekce řídí povřený člen výboru z řad výsadkářů.

4.7.8.1. Sekce pracuje podle vlastního plánu práce. který je součástí plánu práce spolku. 4.7.8.2. Členové sekce mohou být zároveň členy odborných spolků výsadkářů v rámci ČR.

ČI. 5

Členství ve spolku

5.1. Členství ve spolku vzniká dnem usnesení členské schůze na základě přihlášky a zaplacení

členského příspěvku, jehož výši schvaluje členská schůze na návrh výboru. Do té doby mají noví členové spolku pouze poradní hlas.

Doklad o zaplacení členského příspěvku je dokladem o členství ve spolku.

5.1.1 Spolek vydá legitimace, pokud se nesdruží smlouvou podle ust. § 214 OZ do ČsSL. 5.2 Osoby, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj činnosti spolku nebo o rozvoj a věhlas českého letectví, mohou být jmenovány čestnými členy spolku. Čestnými členy spolku mohou být rozhodnutím výboru jmenováni nemocní a přestárlí členové.

Osoby ke všem oceněním může navrhovat kterýkoliv člen spolku.

5.3 Dopustil-li se člen takového jednání, kterým poškodil dobré jméno a zájmy spolku, nebo v případě sdružení do ČsSL z.s., ve věcech vyhrazeným spolkům může mu být usnesením členské schůze členství ve spolku odejmuto. V závažných případech může výbor rozhodnout o předběžném vyloučení.

Za poškození zájmů spolku se, mimo jiné provinění, považuje i nezaplacení členských příspěvků do 3 měsíců následujícího kalendářního roku.

Členství bude zrušeno členům, kteří se nezúčastní bez vážného důvodu ani jedenkrát za rok schůzí nebo akcí spolku.

5.4 Každý člen má právo své členství v spolku ukončit bez uvedení důvodů. Písemný návrh na ukončení členství předkládá předsedovi nebo výboru.

5.5 Členství lze ukončit dohodou uzavřenou členem a výborem spolku. Dohoda se nedoručuje.

5.6. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu a pokud zmaří převzetí považuje se za den doručení den zamření doručení.

5.7. Ostatní práva vztahující se k vyloučení se řídí ustanoveními § 239 až 242 a § 258 OZ.Členové spolku neručí za jeho dluhy.

5.8 Výbor spolku jako statutární orgán určí Rozhodnutím výši a splatnost členského příspěvku a způsob i termín splatnosti.

5.9 Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

5.10. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

Členové spolku mají základní práva daná zákonem a těmito Stanovami a mají základní povinnost účastnit se, dění ve spolku a platit členské příspěvky.

ČI.6

Zásady hospodaření

6.1 Sdružení hospodaří se svým majetkem, který získává z členských příspěvků, dotací, grantů, subvencí, darů, vlastní hospodářskou činností, a to i prostřednictvím vlastních právnických osob. 6.2 Hospodářskou činnost vykonává za účelem rozšíření svého majetku a poskytování materiální podpory pro své členy.

6.3 Hospodaří i s pronajatým majetkem, a se souhlasem majitele, se stará se o jeho údržbu a

opravy.

6.4 Při hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy, zejména přiměřeným použitím občanského zákoníku.

6.5 Vede účetní evidence stanovenou zákonem.

ČI.7

Sdružení spolku

7.1 Spolek může se souhlasem členské schůze wavřít Smlouvu o součinnosti s jiným právními subjekty ve smyslu ust. § 214 odst. 2 a s takovými subjekty práva vyvíjet činnost dle smlouvy a popřípadě dalších písemných úmluv

7.2 Spolek je členem Českého svazu letectví z.s. na základě Smlouvy a má právo od této Smlouvy odstoupit.

ČI. 8

Zánik spolku

8.1 O zániku spolku rozhoduje její členská schůze v souladu s

ustanoveními OZ 8.2 O rozdělení majetku spolku při jejím zániku

rozhoduje členská schůze spolku.

8.3. V ostatním se zrušení spolku a jeho likvidace řídí ustanoveními § 268 až 273 OZ.

ČI. 9

Závěrečná ustanovení

9.1 Stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí spolku dne 100% přítomných hlasů a nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnost vzniku spolku a upravených Stanov je dnem zápisu do veřejného rejstříku spolku u příslušného soudu.

9.2 Neupravené vztahy podle těchto stanov se řídí ustanoveními OZ.

V Hradci Králové 25.června 2020